نه دیدی و نه شنیدی من و سلام مرا

به پای بودن خود دست التزام مرا

خیال اینکه تو مال منی شکست. بخند

که فاتحانه شکستی خیال خام مرا

تفاوت من و مجنون فقط در این نکته ست

که لیلی از سر قهرش شکسته جام مرا*

دو هفته است که مُردم. بیا و خط بزن از

درون دفتر عشاق خویش نام مرا

جهان به قلب تو یک جرعه هم از عشق نداد

ببین چگونه گرفت از تو انتقام مرا !

رامین عرب نژاد

*اگر با من نبودش هیچ میلی

چرا جام مرا بشکست لیلی؟